Vårt prosjekt: Yrkesskolen Cristiania

-

Hjelp oss å hjelpe

-

Utdanning til jenter i Peru


MENY
Litt om oss
Gi ditt bidrag
Nyhetsbrev
Partnere
Adresse
U-landsforeningen Svalene
Christiesgt. 16
5015 Bergen
Org nr. 986 192 158
Telefon: (+47) 466 76 209
Konto: 0530.11.90214
VIPPS#74871
svalene.no@hotmail.com
Innsamlingskontrollen

Vedtekter

§ 1. NAVN

Foreningens navn er U-landsforeningen Svalene.

§ 2. FORMÅL

U-landsforeningen Svalenes hovedformål er å bedre fattige jenters levekår gjennom utdannelse. Dette oppnås gjennom finansiering av driften av Yrkesskolen Cristiania i Lima, Peru. Denne skolen tar inn jenter fra fattige hjem, jenter som ellers ikke ville hatt mulighet til å få seg utdannelse, til videregående og praktisk opplæring. De får derved muligheten til å bedre sin egen og familiens livssituasjon.

§ 3. MEDLEMSKAP

Medlemmer av U-landsforeningen Svalene er privatpersoner, institusjoner, foreninger, eller bedrifter som regelmessig bidrar med økonomisk støtte til foreningen. Medlemskapet anses som opphørt ved manglende bidrag i 3 år.

§ 4. ORGANER

1. Årsmøtet
2. Styret

§ 5. ÅRSMØTET

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Det holdes innen utgangen av april måned hvert år. Tid og sted bestemmes av styret. Alle medlemmer har rett til å møte på årsmøtet. Skriftlig innkalling sendes av styret til samtlige medlemmer minimum 14 dager før møtet. Med innkallingen skal følge dagsorden, styrets årsberetning og revidert regnskap. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende minimum 1 uke på forhånd. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minimum 4 av medlemmene, hvorav leder eller nestleder er til stede. Det velger selv sin møteleder.

§ 6. ÅRSMØTETS OPPGAVER

Følgende saker behandles:

  • Årsberetning.
  • Revidert regnskap fra foregående å.r
  • Styrets forslag til virksomhet i det nye år.
  • Valg av faste medlemmer til styret, samt to varamedlemmer.
  • Valg av revisor (for ett år av gangen) (skal være registrert eller statsautorisert).
  • Eventuelt.

§ 7. STYRET

Foreningen skal ledes av et styre på 5 (maksimum 7) styremedlemmer med 2 varamedlemmer. Årsmøtet velger leder for ett år av gangen, styremedlemmer for 2 år av gangen og 2 varamedlemmer for 1 år av gangen.
Innen styret velges nestleder, sekretær og regnskapsfører.
Styret sammenkalles av lederen minimum 3 dager før møtet. Styret er beslutningsdyktig med minimum 3 medlemmer til stede, herunder leder eller nestleder. Varamedlemmene er stemmeberettigede når de møter for et styremedlem.

§ 8. STYRETS OPPGAVER

Styret følger de hovedlinjer som er trukket opp av årsmøtet, men opptrer ellers selvstendig for å fremme foreningens målsetning.
Styret skal:

  • Legge fram for årsmøtet revidert regnskap og beretning for siste kalenderår.
  • Representere U-landsforeningen Svalene utad.
  • Behandle og treffe avgjørelser i saker som ikke naturlig hører inn under årsmøtet.
Foreningen kan ikke ta opp lån. Ingen kan utnytte foreningens navn, kontakter eller virksomhet for øvrig i kommersiell sammenheng uten styrets samtykke.

§ 9. VEDTEKTSENDRINGER

Endringer av vedtektene kan vedtas av årsmøtet med to tredjedels flertall. Forslaget må være tilgjengelig for medlemmene minimum 2 uker før årsmøtet.

§ 10. OPPLØSNING

Foreningen kan oppløses ved ¾ flertall på to påfølgende ordinære årsmøter. Foreningens midler tilfaller i så fall det prosjektet som foreningen har finansiert, eventuelt Emmaus International, etter det siste årsmøtets avgjørelse.

Svalene.no - Norsk forening for utviklingsarbeid Web ansvarlig: Din startside